چت دیوار: از پایتون تا الیکسیر

چت دیوار: از پایتون تا الیکسیر
بهار ۹۴ در تیم فنی دیوار تصمیم به پیاده‌سازی چت دیوار گرفتیم. برای تست...