سرگذشت تیم داده‌ی دیوار

سرگذشت تیم داده‌ی دیوار
تیم داده دیوار، از اوایل تابستان ۹۵ با افرادی با تخصص‌ها و مهارت‌های م...