بازطراحی «صفحه‌ی جزئیات برنامه‌ها» در نسخه‌ی جدید برنامه‌ی «بازار»

بازطراحی «صفحه‌ی جزئیات برنامه‌ها» در نسخه‌ی جدید برنامه‌ی «بازار»
بهبود تجربه‌ی کاربری یکی از موارد مهم در بازطراحی هر برنامه است. این ا...