سرو شدن پوشهٔ گیت: تجربه‌ای از مواجهه با یک آسیب‌پذیری

سرو شدن پوشهٔ گیت: تجربه‌ای از مواجهه با یک آسیب‌پذیری
فرضیاتی که داشتیم و اقداماتی که انجام دادیم.